Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słubicach
bip

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - O nas

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słubicach

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słubicach jest placówką publiczną. Organem prowadzącym poradnię jest Powiat Słubicki.

Celem działania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słubicach jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i bezpłatne.

Koncepcja Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słubicach określa główne zasady działania poradni, dążenie do zapewnienia szerokiej oferty pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom, wychowawcom i nauczycielom, a także stałej i partnerskiej współpracy z różnymi placówkami, instytuacjami, organizacjami, stowarzyszeniami, które służą wieloaspektowemu wspieraniu rozwoju dziecka. 

Do zadań poradni należy w szczególności:

 • diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:
  • predyspozycji i uzdolnień,
  • przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
  • specyficznych trudności w uczeniu się;
 • wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:
  • szczególnie uzdolnionych,
  • niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
  • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • zaburzeniami komunikacji językowej,
  • z chorobami przewlekłymi;
 • prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb;
 • pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
 • wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;
 • współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej;
 • współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami;
 • współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki;
 • prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
 • udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

© 2012 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słubicach
Projekt i wykonanie: makrostacja